Tîm Rheoli

Luke Reeves

Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae Luke wedi arwain Mentrau Castell ers 2015 pan gofrestrodd y cwmni gyntaf gydag Arolygiaeth Gofal Cymru fel darparwr gofal cartref. Mae’n angerddol am sicrhau bod pobl yn derbyn gwasanaethau gofal a chymorth y mae ganddynt reolaeth lawn arnynt, sy’n darparu’r hyn sy’n bwysig iddynt ac yn gwneud gwahaniaeth i’w bywydau. Ar ôl gweithio ym maes gofal cymdeithasol drwy gydol ei yrfa, Luke yw’r Unigolyn Cyfrifol AGC i Castell.

Abbie Wilbraham

Cyfrifydd Rheolaeth

Ymunodd Abbie â’r tîm yn 2023 ac mae ganddi fwy na phedair blynedd ar ddeg o brofiad mewn Cyfrifeg a Chyllid. Fel Cyfrifydd Rheolaeth, mae Abbie yn sicrhau bod gwybodaeth ariannol allweddol, cyfrifon rheoli a llifoedd arian yn cael eu cynhyrchu yn unol â pholisi ac amserlenni’r cwmni. Mae Abbie hefyd yn Aelod o Gymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (ATT).

Lisa Hukin

Swyddog AD

Mae gan Lisa wybodaeth fanwl o’r cwmni ar ôl ymuno â Mentrau Castell yn 2017. Mae Lisa yn goruchwylio recriwtio staff i bob maes o fewn y sefydliad, gan sicrhau bod digon o staff i’r gwasanaethau i gydymffurfio, a mynd thu hwnt, safonau a nodwyd gan Arolygiaeth Gofal Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru. Lisa yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau Adnoddau Dynol ac yn darparu arweiniad i staff ar draws yr holl bynciau AD gan gynnwys rheoli absenoldeb a chyflogres. Mae Lisa yn hyfforddi, yn cynghori ac yn datblygu staff yn rhagweithiol ynghylch pynciau AD.

Faye Hughes

Rheolwr Gweithrediadau

Dechreuodd Faye ar ei thaith gyda Castell yn 2016 fel gweithiwr cymorth ac ers hynny mae wedi gweithio mewn swyddi arweinydd tîm a rheolwr gwasanaeth cyn dod yn un o’n Rheolwyr Gweithrediadau. Mae Faye yn angerddol am y gofal a’r cymorth a ddarparwn yn Castell. Ei rôl yw darparu cymorth gweithredol ar draws sawl gwasanaeth yng Ngogledd Cymru, a hi hefyd yw’r rheolwr cofrestredig ar gyfer y gwasanaethau hyn. Mae Faye yn rheoli’r rheolwyr gwasanaeth a’r arweinwyr tîm, gan eu cefnogi i ddarparu gofal a chymorth o ansawdd uchel.

Maria Revill

Rheolwr Gweithrediadau

Mae Maria wedi gweithio o fewn tîm Mentrau Castell ers mis Tachwedd 2020. Fel rheolwr gweithrediadau, mae Maria wedi’i chofrestru o dan AGC ac mae’n ymroddedig i arwain a rheoli ei thimau gofal a chymorth. Mae Maria yn ymdrechu fel rhan o’r tîm i sicrhau bod cefnogaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn cael ei hymgorffori ac yn arwain yn angerddol gyda fframwaith Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol. Mae gan Maria werthoedd cryf iawn ac mae’n ymdrechu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy arwain trwy esiampl ac ysbrydoli pobl wrth wreiddio diwylliant cadarnhaol, tryloyw a gofalgar.

Jen Bowes

Swyddog TGCh a Data

Ymunodd Jen a Mentrau Castell yn 2020 ac mae’n gyfrifol am redeg a gweithredu systemau TGCh a data Castell ac yn goruchwylio presenoldeb y cwmni ar-lein. Jen yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau TGCh, gan ddarparu cymorth a hyfforddiant i staff. Mae’n sichrau bod gan y cwmni ddigon o stoc o offer TGCh a gynhelir yn dda ac hefyd yn rheoli perthnasoedd a darparwyr TGCh allanol. Mae hi’n wybodus mewn dadansoddi data ac yn gweithio ar draws pob maes i ddatblygu a chynnal systemau rheoli data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here