Swyddi Gwag Presennol

Catering Assistant / Cynorthwyydd Arlwyo

Newtown
£9.90 per hour
Dyddiad Cau: Dydd Gwener, Hydref 7, 2022 5:00 PM

Support Worker/Gweithiwr Cefnogi (Mold)

Mold
£10.50 per hour
Dyddiad Cau: Dydd Iau, Hydref 13, 2022 5:00 PM

Support Worker/Gweithiwr Cefnogi (Dyserth)

Dyserth, Denbighshire
£10.50 per hour
Dyddiad Cau: Dydd Iau, Hydref 13, 2022 5:00 PM

Support Worker/Gweithiwr Cefnogi (Buckley)

Buckley
£10.50 per hour
Dyddiad Cau: Dydd Iau, Hydref 13, 2022 5:00 PM

Pam gweithio i ni?

Rydym yn gyflogwr sydd wedi ennill gwobrau ac yn gwmni cyffrous lle y mae’n holl dîm yn falch o’r gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud er mwyn helpu pobl i wireddu eu huchelgais.

Rydym wedi sicrhau achrediad tair seren gan Gwmnïau Gorau, eu safon uchaf ar gyfer ymgysylltu yn y gweithle, a ddyfarnir i ‘sefydliadau sy’n wirioneddol ragori’ yn unig.

Fel cyflogwr sy’n talu’r Cyflog Byw Gwirwyrol, mae ein cyfraddau tâl sylfaenol yn uwch na’r Cyflog Byw Cenedlaethol. Cynigir y cyfle i’n staff ymuno â chynllun pensiwn cyfrannol ac rydym yn cynnig gwyliau blynyddol da a buddion ychwanegol megis cynllun gofal iechyd Simplyhealth.

Mae’n staff o’r farn bod Mentrau Castell yn lle gwych i weithio. Os hoffech fod yn rhan o deulu Mentrau Castell, cofrestrwch ar gyfer ein hysbysiadau swyddi fel na fyddwch yn colli cyfle i sicrhau’r rôl cywir i chi

Manteision Allweddol

Gwyliau blynyddol hael
 • 29 diwrnod o wyliau y flwyddyn (pro-rata gan gynnwys gwyliau banc)
 • y dewis i brynu a gwerthu hyd at 5 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn
Gweithio hyblyg

Er mwyn eich helpu i sicrhau cydbwysedd rhwng eich gwaith a rhannau eraill o’ch bywyd, rydym yn cynnig mathau eraill o wyliau gan gynnwys ar gyfer cyfrifoldebau teuluol a gofalu, er mwyn gwneud gwaith elusennol a gwirfoddol ac amser i ffwrdd ar gyfer sefyllfaoedd annisgwyl.

Pensiwn

Rydym yn cynnig pensiwn â Chyfraniadau wedi’u Diffinio gan ddarparwr blaenllaw.

Hyfforddiant a Datblygu

Pan fyddwch yn gweithio i ni, gallwn warantu: 

 • gweithgarwch ymsefydlu personoledig er mwyn eich rhoi ar y trywydd iawn a rhaglen ymsefydlu gorfforaethol ryngweithiol sy’n para dau ddiwrnod
 • rhaglen bwrpasol lawn o ddatblygiad personol parhaus a hyfforddiant technegol a phroffesiynol
 • hyfforddiant arweinyddiaeth sydd wedi ennill gwobrau, a ddarparir i’r holl reolwyr Llinell
 • diwylliant hyfforddi cadarn
 • telir yn llawn am gyrsiau Cymraeg ar gyfer yr holl staff
Cymorth ar gyfer eich iechyd a'ch lles

Bydd holl gyflogeion Mentrau Castell yn cael:

 • cynllun ariannol SimplyHealth er mwyn adennill rhywfaint o gost amrywiaeth eang o driniaethau meddygol
 • budd-dal salwch galwedigaethol hael er mwyn cynorthwyo ein staff pan na fyddant yn gallu gweithio oherwydd afiechyd
 • llinell gymorth 24 awr gyfrinachol ac am ddim sy’n cynnig cyngor a gwasanaeth cwnsela ynghylch iechyd a lles
 • hyfforddiant iechyd a diogelwch cynhwysfawr sy’n benodol i’ch rôl
Yswiriant salwch difrifol

Bydd staff sydd wedi cael eu cyflogi gan Castell am o leiaf 6 mis ac y maent dan 70 oed, yn cael yswiriant salwch difrifol fel rhan o’u pecyn buddion. Yn unol ag amodau cymhwyso penodol, bydd yr yswiriant yn darparu cyfandaliad penodedig (beth bynnag fo’r cyflog neu’r oriau contract) yn dilyn diagnosis newydd o salwch difrifol a enwir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here